Ngừng kỳ thi Ứng dụng CNTT CB 15/05/2021 chờ thông báo của trường và TTTH.